Kaikoura Birds and Bush

April 2012

 

 
  Hide Thumbs First Previous Pause Next Last
Slideshow speed: 5 seconds
 
Move
Kaikoura 01
 • Kaikoura 01
  Seaward Kaikoura Mountains from Kaikoura Beach
 • Kaikoura 02
  Albatross Encounter Skipper Tracy
 • Kaikoura 03
  Wandering Albatross
 • Kaikoura 04
  Wandering Albatross
 • Kaikoura 05
  Wandering Albatross
 • Kaikoura 06
  Royal Albatross and Cape Petrels
 • Kaikoura 07
  Cape Petrel
 • Kaikoura 08
  Cape Petrel
 • Kaikoura 09
  White-capped Mollymawk
 • Kaikoura 10
  Buller's Mollymawk
 • Kaikoura 11
  Feeding frenzy
 • Kaikoura 12
  Maryann and Bill
 • Kaikoura 13
  Sooty Shearwater
 • Kaikoura 14
  Northern Giant Petrel (juv)
 • Kaikoura 15
  Westland Petrel
 • Kaikoura 16
  Westland Petrel
 • Kaikoura 17
  Kaikoura Peninsula Walk
 • Kaikoura 18
  Kaikoura Peninsula Walk
 • Kaikoura 19
  Pied Shag
 • Kaikoura 20
  NZ Fur Seals at ease
 • Kaikoura 21
  "Where the mountains meet the sea"
 • Kaikoura 22
  Seaward Valley Track, beech forest
 • Kaikoura 24
  Seaward Valley, Mt Alexander on left
 • Kaikoura 23
  Pied Stilt, Wairau Lagoon

Kaikoura 01